Vilím Blažej, 3. 2. 1909 Praha – 26. 9. 1976 Londýn, politik a novinář. Původním povoláním pasíř a cizelér. Od 1931 aktivista sociálně demokratické mládeže a odborů, od 1935 tajemník Svazu kovodělníků a funkcionář Čs. sociálně demokratické strany dělnické. 1938-40 jeden z hlavních představitelů levicové mládežnické organizace Národní hnutí pracující mládeže (NHPM), jež po příchodu nacistických okupantů přešla do ilegality a patřila k prvním složkám domácího odboje. V únoru 1940 zatčen gestapem a až do konce války vězněn v německé káznici. 1945-48 generální tajemník Čs. sociální demokracie a poslanec Národního shromáždění; spolupracovník B. Laušmana. Po únorovém převratu 1948 emigroval do Velké Británie, kde byl od května do září 1948 prozatímním předsedou, 1948-1950 generálním tajemníkem exilové ČSSD. 1950 se rozešel s vedením strany a byl odvolán z funkce. Pracoval pak jako cizelér a pokračoval v nezávislé politické činnosti. 1968 navázal kontakty s pražským přípravným výborem pro obnovení ČSSD. 1971-74 vydával v Londýně časopis Perspektivy socialismu. Po celou dobu svého exilu udržoval úzké přátelské styky s dcerou T. G. Masaryka Olgou Revilliodovou-Masarykovou. Zanechal rozsáhlou a dokumentárně cennou písemnou pozůstalost obsahující i memoárové rukopisy.