Musial Jaroslav, *13. 5. 1921 Teplice, politik. Pochází z tradiční sociálně demokratické rodiny (oba jeho pradědové se v dubnu 1878 podíleli na vzniku Českoslovanské sociálně demokratické strany). 1938 vstoupil do čs. sociální demokracie. Za německé okupace se aktivně účastnil domácího odboje: mj. organizoval ilegální přechody hranic, pomoc židovským rodinám a rodinám, jejichž živitelé byli zatčeni. 1943-44 vězněn v nacistických žalářích. 1945-49 vystudoval práva na Karlově univerzitě a 1947-51 Vysokou školu báňskou v Ostravě. Pokračoval v politické činnosti v Čs. sociální demokracii a 1948 se postavil proti jejímu sloučení s KSČ. Pro svůj opoziční postoj vůči komunistickému režimu pracoval od 1951  v nižší technické funkci v železnorudných dolech v Nučicích a Ejpovicích; 1952-53 byl uvězněn; po propuštění pracoval v Severočeských hnědouhelných dolech v Bílině a Záluží, v 70. letech v kladenských ocelárnách a ve Východoslovenských železárnách v Košicích. 1968 se exponoval v Klubu angažovaných nestraníků a v K-231. 1989-90 se podílel na obnově ČSSD; 1990-93 přednosta Okresního úřadu v Teplicích. 1996-2000 senátor Parlamentu ČR, 1996-98 místopředseda mandátního a imunitního výboru a 1998-2000 místopředseda Senátu. Od 2001 místopředseda Českého svazu bojovníků za svobodu. Významně se zasloužil o postavení pomníku T. G. Masaryka na pražském Hradčanském náměstí, odhaleného 7. 3. 2000.