Horák Jiří, 23. 4. 1924 Hradec Králové – 25. 7. 2003 Engelwood (Florida, USA), politolog, publicista a politik; syn Josefa Horáka. Po maturitě na hradecké obchodní akademii byl „totálně nasazen“ v Německu, odkud v závěru 2. světové války uprchl. 1945-48 studoval na Vysoké škole obchodní v Praze a zároveň byl politicky činný v mládeži Čs. sociální demokracie; 1945-47 tiskový tajemník ministra průmyslu Bohumila Laušmana. Po únorovém převratu 1948 emigroval do Západního Německa, kde se podílel na založení Masarykovy univerzitní koleje v Ludwigsburgu (pro čs. studenty-exulanty) a stal se aktivním činitelem Sdružení čs. politických uprchlíků v Německu; 1949-51 tajemník Ústřední komise mládeže ČSSD v Německu a zároveň generální tajemník Ústředního svazu čs. studentstva v exilu. 1951 odešel do USA, kde vystudoval politologii na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a od 1961 přednášel politické vědy a srovnávací státní právo na Manhattan College tamtéž (1963-67 docent, od 1967 profesor). V 50. – 80. letech jeden z představitelů exilové Čs. sociální demokracie, v níž patřil k tzv. reformnímu proudu, představujícímu vnitřní opozici vůči stranickému vedení; v 50. a 60. letech působil v Socialistické internacionále mládeže (Mezinárodní unii socialistické mládeže, IUSY). 1956 založil spolu s Pavlem Tigridem a Radomírem Lužou prestižní exilový čtvrtletník Svědectví a v prvních letech byl nominálně jeho vydavatelem. 1961-72 místopředseda, 1972-89 generální tajemník Rady svobodného Československa. V prosinci 1989 se vrátil do vlasti a významně se podílel na obnovení Čs. sociální demokracie; od března 1990 do února 1993 její předseda. Zasloužil se o vytvoření materiální a organizační báze obnovené strany (mj. o rychlé navrácení pražského Lidového domu do majetku ČSSD) a o rozvoj jejích styků s evropskými socialistickými stranami. Od června do prosince 1992 poslanec a předseda zahraničního výboru Sněmovny lidu Federálního shromáždění a člen předsednictva Federálního shromáždění. V únoru 1993 odešel z funkce předsedy ČSSD a byl zvolen čestným předsedou strany; v dubnu 1993 se vrátil do USA, ale nadále sledoval politický vývoj v České republice a komentoval jej v českém i zahraničním tisku. – Autor řady vědeckých i publicistických prací o politických systémech zemí někdejšího sovětského bloku i příspěvků k dějinám Čs. sociální demokracie (Czechoslovak Social-Democratic Party 1938-1945, New York 1960). Spoluautor Krejčího sborníku Sozialdemokratie und Systemwandel. Hundert Jahre tschechoslowakischerErfahrung (1978).