Česká strana sociálně demokratická

cssd-logo-bila-oranz-podkladČeská strana sociálně demokratická (ČSSD) je česká levicová politická strana, která je členem Socialistické internacionály a Strany evropských sociálních demokratů. Je pokračovatelkou dvojjediné tradice československé sociálně demokratické strany a německé sociální demokracie v Československu.

K roku 2011 je nejsilnější stranou v krajských zastupitelstvech, Senátu i Poslanecké sněmovně. Na 36. sjezdu strany v Brně byl v březnu 2011 současným předsedou zvolen Bohuslav Sobotka.

Historie

1878–1918: Dělnické hnutí a sociální demokracie na území Čech a Moravy

„Sociální demokracie se vymkla kontrole kapitalistů“ (karikatura Mikoláše Alše)

Počátky českého dělnického hnutí lze nalézt v 60. letech 19. století. Tehdy vznikly první odborové a vzdělávací spolky českého dělnictva. Roku 1868 bylo ustanoveno svépomocné družstvo Oul vedené Františkem Ladislavem Chleborádem. V roce 1870 proběhla na Ještědu masová demonstrace českých a německých dělníků, takzvaný „tábor lidu“. 7. dubna 1878 se v břevnovském hostinci U Kaštanu konal ustavující sjezd zvláštní organizace českých sociálních demokratů v rámci celorakouské sociálně demokratické strany pod názvem Sociálně demokratická strana českoslovanská v Rakousku. Proces osamostatňování české sociální demokracie z tzv. rakouské internacionály vyústil v prosinci roku 1893 na sjezdu konaném v Českých Budějovicích v založení takticky a organizačně samostatné Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické. Již o další 4 roky později byla zastoupena v říšské radě. V ní roku 1897 učinilo pět sociálně demokratických poslanců (Arnošt Berner, Petr Cingr, Josef Hybeš, Josef Steiner a Karel Vrátný) protistátoprávní prohlášení, které vedlo ke vzniku ČSNS. Programově se hlásila k II. internacionále, prosazovala uznání osmihodinové pracovní doby, všeobecné volební právo a úpravu mzdových poměrů. Během první světové války strana odmítala odbojovou činnost a byla plně loajální k Rakousku-Uhersku.

1918–1926

Vlastimil Tusar

Československá sociálně demokratická strana dělnická (ČSDSD) vznikla přejmenováním Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické na sjezdu v prosinci 1918. Od vytvoření samostatného státu byla druhou nejsilnější politickou stranou, která měla v Revolučním národním shromáždění 47 poslanců (vycházelo se z výsledků voleb v roce 1911). Tomu odpovídalo zastoupení třemi ministry v první československé vládě. V druhé (rudozelené) vládě v roce 1919 zaujal sociálnědemokratický vůdce Vlastimil Tusar místo předsedy vlády.

Ve volbách v roce 1920 obdržela vítězná ČSDSD 25,7 %, a získala tak 74 mandátů. V době zdánlivého rozmachu však již ve straně probíhal politický rozkol mezi vedoucím státotvorným proudem a marxisticko-leninskou opozicí, která se hlásila ke Komunistické internacionále. Opoziční část se sešla na sjezdu v září roku 1920, ustavila se jako ČSDSD-levice a přijala samostatný program. V říjnu téhož roku pak 23 poslanců tohoto křídla vytvořilo svůj vlastní poslanecký klub. Rozkol strany byl prakticky dovršen sjezdem zbytku strany v listopadu 1920, na kterém byl přijat nový Dělnický hospodářský program a byly odmítnuty zásady Komunistické internacionály. Nakonec v květnu 1921 vznikla samostatná Komunistická strana Československa (KSČ). Toto rozdvojení ČSDSD oslabilo natolik, že ve volbách roku 1925 obdržela pouhých 8,9 % (KSČ 13,2 %). I přesto se mimo let 1926–29 (období vlády panské koalice) strana podílela na všech vládách tehdejšího Československa. Hlavním tiskovým orgánem bylo Právo lidu.

Na sjezdu v roce 1924 byl novým předsedou zvolen bývalý tajemník Svazu kovodělníků a poslanec NS Antonín Hampl, který vystřídal Antonína Němce. O dva roky později se stal generálním tajemníkem ČSDSD mladoboleslavský senátor Vojtěch Dundr.

V letech 1918–1926 patřila mezi největší spojence ČSDSD Československá národně socialistická strana a německá Německá sociálně demokratická strana dělnická v ČSR. U obou stran se uvažovalo o sloučení, které se ale neuskutečnilo kvůli některým rozlišně chápaným programový bodům (internacionální politika, pohled na německou menšinu v Československu). Kvůli rozkolu s komunisty a jejich protistátotvornému postoji však příliš rozvrstvená československá levice ztratila post rozhodujícího vládního člena a ve volbách se pravidelně umisťovala až za Agrární republikánskou stranou.

Od „Panské koalice“ k Národní straně práce

Až do sjezdu v roce 1930 se strana hlásila k tradicím marxismu, teprve na tomto sjezdu byl přijat nový stranický program, který dosavadní orientaci revidoval. Po přijetí Mnichovské dohody v roce 1938 byla strana rozpuštěna a někteří členové spoluzaložili Národní stranu práce.

Československá sociální demokracie rozvíjela též kontakty s ostatními evropskými sociálně demokratickými stranami a byla aktivní členkou Socialistické dělnické internacionály (dlouhodobě ji zde zastupoval František Soukup a posléze i Betty Karpíšková a Lev Winter). Od druhé poloviny 20. let spolupracovala s Německou sociálně demokratickou stranou v ČSR (založenou na podzim 1919 Josefem Seligerem) a po roce 1933 organizovala pomoc německé (a později též rakouské) demokratické a socialistické emigraci v Československu. Ve druhé polovině 30. let podporovala boj španělské levice proti povstalcům a výrazně se angažovala v zápase na obranu ČSR. Plně sdílela a podporovala Benešovu koncepci kolektivní bezpečnosti (ženevský protokol, Malá dohoda, východní Locarno, Východní pakt, obranné smlouvy s Francií a SSSR, Hodžův plán). Na jaře 1938 se významně podílela na vzniku manifestu Věrni zůstaneme a velkou vlastní manifestací na podporu květnové mobilizace v Praze 5. června 1938, pořádanou v rámci oslav 60. výročí založení strany (celkem se jí účastnilo na 400 000 lidí) za účasti prezidenta Edvarda Beneše, demonstrovala svou podporu věci československé demokracie a evropského i světového míru.[zdroj?]

Sociální demokracie v letech 1938–1945

Během druhé světové války se řada bývalých členů sociální demokracie zapojila do odbojové činnosti, strana měla zastoupení v československé vládě v Londýně a ve Státní radě Československa.

Léta 1945–1948

Poválečný členský průkaz

Roku 1945 byla Sociální demokracie (Československá sociální demokracie, ČSSD) obnovena jako jedna ze čtyř povolených českých stran Národní fronty a ve volbách roku 1946 obdržela 15,6 %, což bylo nejméně ze všech čtyř českých stran (většina levicových voličů se přiklonila ke KSČ, případně k ČSNS). Její představitelé se zúčastnili práce Národního shromáždění a Zdeněk Fierlinger se stal předsedou první poválečné vlády. Ve straně však opět vykrystalizovaly dva proudy, přičemž na sjezdu v listopadu 1947 zvolen předsedou centrista Bohumil Laušman (díky pomoci zastánce samostatného vývoje strany Václava Majera) a komunisty ovládnuté Fierlingerovo křídlo bylo dočasně poraženo. Německá sociálně demokratická strana obnovena být nemohla.

Prokomunistické křídlo a prokomunistická infiltrace existovaly v té době už ve všech českých stranách, ovšem u sociálních demokratů dosáhly větších rozměrů. Za únorového převratu se sociální demokracie nepřidala k hromadné demisi ministrů za Národně socialistickou stranu, Lidovou stranu a Demokratickou stranu, čímž spolu s Janem Masarykem zmařila jejich snahu o vynucený pád vlády a umožnila Gottwaldovi doplnit na místa rezignujících ministrů spolupracovníky KSČ (nutno podotknout, že dva ministři ze tří za sociální demokracii posléze nerespektovali rozhodnutí své strany a rezignovali, problematická se ukázala i nedostatečná komunikace od ostatních nekomunistických stran k ČSSD).

V prvních týdnech po převratu odešli někteří vedoucí představitelé sociální demokracie do exilu a v květnu 1948 ustavili v Londýně ústřední výkonný výbor strany v zahraničí. Dne 27. června 1948 byla protiprávně ukončena činnost strany nuceným sloučením s KSČ, v rozporu se stanovami ČSSD. Slučovací přihlášku následně odmítlo podepsat přes 200 000 členů strany.

Sociální demokracie v exilu

Po likvidaci ve vlasti pokračovala tak Československá sociální demokracie ve své činnosti v exilu; v jejím čele stál dočasně Blažej Vilím, od září 1948 Václav Majer. Generálním tajemníkem byl v letech 1948–50 Blažej Vilím, poté až do roku 1970 Václav Holub. K dalším reprezentantům patřili Vilém Bernard, František Němec, Mirko Sedlák a Arno Hais, z mladé generace pak Radomír Luža a Jiří Horák.

Sídlem ústředního vedení se stal Londýn, kde také v letech 1950–64 vycházel tiskový orgán – časopis Demokracie a socialismus. V jednotlivých státech se postupně formovaly zemské organizace v čele se zemskými důvěrníky. Další centra stranické činnosti vznikla v Paříži, v USA, ve Švýcarsku, v SRN a ve Vídni, kde v rámci rakouské SPÖ působila Československá socialistická strana v Rakousku. Někteří bývalí sociální demokraté se v různých zemích podíleli na vytvoření zelených stran, které vyjadřovaly odpor jak k západnímu kapitalismu, tak sovětskému komunismu. Většina členů, kteří přešli do KSČ, byla ze strany vyloučena po porážce Pražského jara.[zdroj?] Roku 1968 byl učiněn pokus o obnovu samostatné strany, avšak tyto plány zhatila invaze sovětských vojsk.

Samostatnou izolovanou zahraniční skupinu tvořili členové tzv. Zinnerova okruhu, přesvědčení němečtí sociální demokraté loajální Československu a odkazu Ludwiga Czecha. Ti se ostře vymezili proti křídlu bývalé německé sociální demokracie Wenzela Jaksche a Seliger-Gemeinde, která byla ochotná spolupracovat se sudetoněmeckým landmanšaftem.

Strana po roce 1989

Miloš Zeman

Ačkoli bylo obnovení sociální demokracie plánováno již v roce 1968, uskutečnilo se až po roce 1989. Obnovovací XXIV. sjezd se konal 24. a 25. března 1990 v Praze – Břevnově a navázal na tradice předválečné ČSDSD. Předsedou byl zvolen Jiří Horák, významnou roli hrál ve straně jeden z hlavních aktérů Sametové revoluce Valtr Komárek. V konkurenci s Občanským fórem (její členové mohli v prvních volbách kandidovat i za OF) nebyla strana moc úspěšná, navíc opět utrpěla vnitřními rozpory.

V následujících letech významně stoupl její vliv, po rozpadu Občanského fóra v roce 1991 se ve Federálním shromáždění utvořil Klub poslanců sociálně demokratické orientace, v němž zasedaly mnohé osobnosti, jež v následujících měsících vstoupily do ČSSD.[7][8] V parlamentních volbách roku 1992 získala Československá sociální demokracie 16 mandátů.

Na sjezdu v roce 1993 změnila strana název na Českou stranu sociálně demokratickou (ČSSD) a novým předsedou strany byl zvolen Miloš Zeman. V parlamentních volbách v červnu 1996 se ČSSD stala druhou nejsilnější stranou Česka. V následujících dvou letech zůstala v opozici a tolerovala menšinovou vládu koalice ODS, KDU-ČSL a ODA (druhá Klausova vláda). Miloš Zeman byl zvolen do čela Poslanecké sněmovny. V předčasných parlamentních volbách v červnu 1998 zvítězila a sestavila menšinovou vládu (pod Zemanovým předsednictvím), jejíž čtyřleté působení umožnila tzv. opoziční smlouva, uzavřená mezi ČSSD a ODS v červenci 1998. O čtyři roky později znovu zvítězila v parlamentních volbách a sestavila vládu v koalici s KDU-ČSL a US-DEU. Tato koalice ovšem disponovala pouze těsnou většinou (101 hlasů). Předsedou vlády se stal Vladimír Špidla, jenž v dubnu 2001 na XXX. sjezdu vystřídal Miloše Zemana v čele strany. Stranu provázela nejednota v koalici i v samotné straně. Po neúspěchu v eurovolbách odstoupil z čela strany a vlády Vladimír Špidla. Nový premiér Stanislav Gross vydržel ve funkci necelý rok a odstoupil kvůli bytové aféře. Dalším premiérem se stal Jiří Paroubek, který stranu sjednotil a zlepšil její postavení (nárůst preferencí – získání hlasů voličů jak KSČM, tak nerozhodnutých)[zdroj?]. Strana se však před parlamentními volbami v roce 2006 potýkala s mnoha aférami[zdroj?]. Ve volbách samých pak strana skončila i přes svůj historicky nejlepší volební výsledek druhá za ODS. Na podzim roku 2008 strana vyhrála krajské volby a získala všech 13 hejtmanů, rovněž ve volbách do Senátu Parlamentu ČR slavila úspěch, když získala 23 nových senátorů z 27 možných. V roce 2010 ČSSD vyhrála volby do Poslancké sněmovny, ale počet získaných mandátů nestačil na vytvoření levicové vlády (s podporou KSČM).

Dělení a slučování ČSSD

 • Asociace sociálních demokratů – Odchod skupiny členů okolo Rudolfa Battěka 1
 • České sociálně demokratické hnutí – Vznik v září 1999 odchodem skupina více vlastenecky založených sociálních demokratů, dnes se jejich politické hnutí jmenuje České hnutí za národní jednotu
 • Strana přátel piva – Původně strana recese, roku 1998 se sloučila s ČSSD a někteří ze členů, kteří se sloučením nesouhlasili, dnes ve svých aktivitách pokračují dále jako Sdružení přátel piva

Vedení

18. a 19. března 2011 bylo na XXXVI. sjezdu v Brně zvoleno vedení strany v tomto složení:

 • Bohuslav Sobotka – předseda, poslanec PČR
  • Michal Hašek – statutární místopředseda, předseda Asociace krajů ČR
  • Marie Benešová – místopředsedkyně
  • Jiří Dienstbier mladší – místopředseda, senátor PČR
  • Martin Starec – místopředseda pro řízení
  • Zdeněk Škromach – místopředseda, místopředseda Senátu PČR
  • Lubomír Zaorálek – místopředseda, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny PČR
další členové vedení
 • Jeroným Tejc – předseda Poslaneckého klubu ČSSD
 • Petr Vícha – předseda Senátorského klubu ČSSD, starosta města Bohumín
 • Milan Štěch – předseda Senátu Parlamentu ČR
 • Alena Gajdůšková – 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
 • Vojtěch Mynář – předseda Ústřední kontrolní komise, europoslanec
čestný předseda
 • Valtr Komárek

Významné osobnosti sociální demokracie

Související informace naleznete v článku Seznam předsedů ČSSD.
 • Josef Boleslav Pecka-Strahovský – zakladatel
 • Josef Hybeš – spoluzakladatel
 • Ladislav Zápotocký-Budečský – spoluzakladatel
 • Ferdinand Schwarz – spoluzakladatel
 • Josef Steiner
 • Karla Máchová-Kostelecká – bojovnice za politická práva žen
 • Charlotta Garrigue-Masaryková – manželka T. G. Masaryka [9]
 • Bohumír Šmeral — předseda strany (1916–1917)
 • Vlastimil Tusar – sociálně demokratický předseda vlády
 • Antonín Hampl – předseda strany od 1924
 • Zdeněk Fierlinger – předseda strany (1945–1947)
 • Bohumil Laušman – předseda strany (1947–1948)
 • Václav Majer – 2.exilový předseda (1948–1972)
 • Jiří Horák – první porevoluční předseda obnovené strany (1990–1993)
 • Miloš Zeman – předseda (1993–2001)
 • Vladimír Špidla – předseda (2001–2004)
 • Stanislav Gross – předseda (2004–2005)
 • Bohuslav Sobotka – statutární místopředseda (od 2005)[zdroj?], od května 2010 pověřen vedením strany, od března 2011 předseda strany
 • Jiří Paroubek – předseda (2006–2010)
 • Erazim Kohák – filosof a publicista

Ekonomická orientace strany

ČSSD se nachází na levé části politického spektra. Ekonomicky staví na myšlenkách keynesiánství, v praxi však neusilovala o splácení státního dluhu v době hospodářské konjunktury, což za její vlády (v době prosperity) způsobilo nárůst těchto dluhů. Schodky vytvářené v letech 2000 až 2002 jsou kombinací cyklických a strukturálních (vytvořených politickým rozhodnutím) schodků, hluboké rozpočtové schodky vzniklé po roce 2003 patří ke schodkům strukturálním, neboť vznikly v čase ekonomického růstu. Nejvyšší strukturální rozpočtový schodek byl vytvořen v roce 2006 v čase vysokého hospodářského růstu kombinovaného s vysokými sociálními předvolebními výdaji. K druhému a třetímu nejhlubšímu strukturálnímu rozpočtovému schodku patří schodky z roku 2003 a 2004.

Volební výsledky strany

1907–1911

Poslanecká sněmovna říšské rady

Čechy
Volby
Počet hlasů % Počet mandátů
1907
278 113
38.67
1911
249 483
27.97
Morava
Volby
Počet hlasů % Počet mandátů
1907
101 985
30.58
1911
91 300
26.03

1920–1935

Poslanecká sněmovna

Volby
Počet hlasů % Počet mandátů
1920
1 590 520
25.7
74
1925
631 403
8.9
29
1929
963 462
13.0
39
1935
1 032 773
12.57
38

Senát

1946

Volby
Počet hlasů % Počet mandátů
1946
855 771
12.05
37(+2)

1990–

Sněmovna lidu

Volby
Počet hlasů % Počet mandátů
1990
278 280
3.84
0
1992
498 030
7.67
10

Sněmovna národů

Volby
Počet hlasů % Počet mandátů
1990
301 445
4.17
0
1992
440 806
6.80
6

Poslanecká sněmovna

Celkové výsledky
Volby
Počet hlasů Změna % Změna Počet mandátů Změna
1990 (ČNR)
296 165
4.11
0
1992 (ČNR)
422 736
▲ 126 571
6.53
▲ 2,42
16
▲ 16
1996
1 602 250
▲ 1 179 514
26.44
▲ 19,91
61
▲ 45
1998
1 928 660
▲ 326 410
32.31
▲ 5,87
74
▲ 13
2002
1 440 279
▼ 488 381
30.20
▼ 2,11
70
▼ 4
2006
1 728 827
▲ 288 548
32.32
▲ 2,12
74
▲ 4
2010
1 155 267
▼ 573 560
22.08
▼ 10,24
56
▼ 18
Výsledky podle krajů
. 1990 1992 1996 1998 2002 2006 2010
Praha 4,65 5,14 18,68 23,44 25,85 23,29 15,17
Středočeský kraj 4,83 6,82 25,40 32,70 31,58 30,74 20,52
Jihočeský kraj 3,94 8,03 24,95 31,11 30,33 30,47 20,55
Západočeský kraj 5,89 8,78 25,71 32,73
Plzeňský kraj 30,34 31,69 22,01
Karlovarský kraj 29,31 32,73 23,29
Severočeský kraj 6,92 7,97 28,74 34,71
Ústecký kraj 29,18 35,46 24,93
Liberecký kraj 27,05 29,31 19,40
Východočeský kraj 5,26 7,20 24,78 29,94
Královéhradecký kraj 27,48 30,14 19,87
Pardubický kraj 29,45 32,95 21,95
Vysočina 31,97 35,35 23,43
Jihomoravský kraj 1,51 4,56 24,96 31,81 29,90 32,95 23,35
Severomoravský kraj 2,87 4,56 34,21 38,98
Olomoucký kraj 31,92 35,44 24,47
Zlínský kraj 29,06 33,28 21,93
Moravskoslezský kraj 36,13 40,54 29,13
Česká republika 4,11 6,53 26,44 32,31 30,20 32,32 22,08

Senát

Volby do Senátu
Počet mandátů
1996
25 mandátů
1998
3 mandáty
2000
1 mandát
2002
7 mandátů
2004
0 mandátů
2006
6 mandátů
2007
1 mandát
2008
23 mandátů
2010
12 mandátů
2011
1 mandát
2012
13 mandátů

Komunální volby

Volby
% Zastupitelé
1994
8.7
1998
17.54
2002
15.57
4 664
2006
16.61
4 331
2010
19.68
4 584

Krajské volby

Volby
% Mandáty
2000
14.67
112
2004
14.03
105
2008
35.86
280
2012
23.58
205

Evropský parlament

Volby
Hlasy % Mandáty
2004
204 903
8,78
2
2009
528 132
22,39
7

Vývoj názvu

 • Sociálně-demokratická strana českoslovanská v Rakousku (1878–1893, součást rakouské sociální demokracie)
 • Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická (1893–1918, takticky a organizačně samostatná strana)
 • Československá sociálně demokratická strana dělnická (1918–1938)
 • Národní strana práce (1938–1941; jednotná levicová strana sociálních demokratů a národních socialistů)
 • Československá sociální demokracie (1945–1948)
 • 1948–1989 – Sociální demokracie sloučena s KSČ, paralelně v zahraničí fungovala také exilová strana s centrálou v Londýně
 • Československá sociální demokracie (1990–1993)
 • Česká strana sociálně demokratická (od roku 1993)